Aktuální informace

Programové období 2014-2020

Evropské strukturální a investiční fondy

Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Fondy Evropské unie zahrnují celou škálu nástrojů finanční pomoci. Slouží především k  podpoře hospodářského růstu členských zemí EU a  snižování sociálních a ekonomických nerovností mezi státy a regiony (tzv. politika soudržnosti). V programovém období 2014–2020 jsou v České republice nastavena společná pravidla pro pět fondů, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESI).

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). 

Co je cílem OP VVV

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Na co se OP VVV zaměřuje?

  • OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání.
  • OP VVV by také měl snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce.
  • OP VVV podporuje zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

Podrobněji o OP VVV

Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který kvalifikovaná pracovní síla představuje klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému naší země. Oblasti intervencí OP VVV proto zahrnují:

a. Podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání.

b. Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce.

c. Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.

Identifikace problémů a potřeb ČR v oblastech výzkumu a vzdělávání, stejně jako navazující definice specifických cílů pro OP VVV, je v klíčových bodech syntézou výsledků problémových analýz základních strategických dokumentů ČR doplněných řadou dalších specifických dokumentů a studií. Významné investice do produkce nových znalostí, zvýšeni kvality lidských zdrojů a propojovaní výzkumné a podnikové sféry v souladu s konceptem inteligentní specializace. Těmito kroky se urychlí strukturální posun České republiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní síle, využívaní špičkových technologii, produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací a konkurenční výhody českých firem.

Věcné prioritní osy OP VVV

PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) – zaměřena na dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků

PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF) – zaměřena na zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách

PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

   Od 1.9.2016 realizuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje individuální projekt z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Název projektu:  Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000198

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt:  30 722 717,18 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná):    36 měsíců

Začátek: 1. 9. 2016

Konec:  31. 08. 2019

 

 

 

 

 

 

Dne 1. března 2018 zahájilo Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje realizaci aktivity Rozvoj kariérového poradenství. Tato klíčová aktivita probíhá v rámci realizace projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje.

Náklady projektu jsou hrazeny prostřednictvím Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání a předkladatelem projektu a příjemcem dotace je Pardubický kraj. Činnosti spojené s naplňováním cílů a výstupů jednotlivých klíčových aktivit projektu jsou zajišťovány prostřednictvím tří organizací - partnerů s finančním příspěvkem.

Realizací klíčové aktivity Rozvoj kariérového poradenství byla pověřena organizace Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.

V rámci naplňování cílů projektu bylo při CCV Pardubice vytvořeno Kariérové centrum, které bude poskytovat služby kariérového poradenství žákům, školám i rodičům. Současně bude poskytovat metodickou podporu výchovným a kariérovým poradcům na školách a organizovat pro ně vzdělávání.

Prostřednictvím vzniku kariérového centra dojde k profesionalizaci poskytování kariérového poradenství na školách, k podpoře pedagogických pracovníků škol, kteří se touto oblastí zabývají, i k podpoře samotných žáků a studentů ZŠ, SŠ, VOŠ a jejich rodičů.

Sdílení příkladů dobré praxe a realizace vzdělávání pro pedagogy poskytující kariérové poradenství, vedoucí pracovníky škol a pedagogickou veřejnost bude realizováno formou metodických setkání. Metodická setkání budou určená pro uvedenou CS pedagogů ZŠ a SŠ celého Pardubického kraje, přičemž budou realizována vždy jednou za rok v každém ze čtyř okresů Pardubického kraje. Celkem proběhne 12 metodických setkání (4 okresy x 3 setkání ročně) v rozsahu 4 hodiny jedno setkání.

V rámci vzdělávací a metodické podpory ZŠ a SŠ proběhnou současně dvě dvoudenní celokrajské konference pro kariérové poradce a vedoucí pracovníky ZŠ a SŠ, jedna za účasti odborníků z oblasti kariérového poradenství a druhá zaměřená na předávání zkušeností z praxe, výstupy práce s pilotními školami, informace o činnosti a službách KC.

První konference proběhne v termínu 18. – 19. března 2019 v Hotelu Jezerka na Seči. Podrobný program spolu s pozvánkou bude na všechny ZŠ a SŠ rozeslán v průběhu měsíce října – listopadu 2018.

Současně budou podrobné informace o plánovaných metodických setkáních, konferencích i vzdělávacích aktivitách průběžně zveřejňovány na webových stránkách CCV Pardubice www.ccvpardubice.cz.

Aktivity realizované v rámci projektu jsou pro vedoucí i pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ i VOŠ zdarma. Přihlašování na metodická setkání i konference bude probíhat obdobně jako přihlašování na vzdělávací akce CCV Pardubice prostřednictvím webových stránek případně elektronicky zasláním vyplněné přihlášky.

V případě dotazů k nabídce aktivit zaměřených na kariérové poradenství pro žáky škol i k plánovaným metodickým setkáním a konferencím se můžete obracet na naše kariérové poradce Mgr. Moniku Dvořákovou, Ph.D. a Bc. Petra Mináře.

Těšíme se na setkání na akcích kariérového centra

Mgr. Monika Jirásková                                                 

Ředitelka CCV Pardubice