Projekty

Aktuality

31. 05. 2018 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Na podzim 2018 plánujeme otevřít rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Podrobnosti včetně přihlášky naleznete v sekci ke stažení.

 

Leona Mašková

garant studia

09. 04. 2018 Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Studium pro asistenty pedagoga bude zahájeno v září 2018.

Podrobnosti  a rozpis jednotlivých přednášek naleznete v sekci ke stažení.

Vyplněné a podepsané přihlášky posílejte na mail: maskova@ccvpardubice.cz

 

Leona Mašková

garant studia

Europass

Aktuální informace o projektech

Programové období 2014-2020

Evropské strukturální a investiční fondy

Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Fondy Evropské unie zahrnují celou škálu nástrojů finanční pomoci. Slouží především k  podpoře hospodářského růstu členských zemí EU a  snižování sociálních a ekonomických nerovností mezi státy a regiony (tzv. politika soudržnosti). V programovém období 2014–2020 jsou v České republice nastavena společná pravidla pro pět fondů, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESI).

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). 

Co je cílem OP VVV

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Na co se OP VVV zaměřuje?

  • OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání.
  • OP VVV by také měl snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce.
  • OP VVV podporuje zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

Podrobněji o OP VVV

Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který kvalifikovaná pracovní síla představuje klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému naší země. Oblasti intervencí OP VVV proto zahrnují:

a. Podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání.

b. Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce.

c. Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.

Identifikace problémů a potřeb ČR v oblastech výzkumu a vzdělávání, stejně jako navazující definice specifických cílů pro OP VVV, je v klíčových bodech syntézou výsledků problémových analýz základních strategických dokumentů ČR doplněných řadou dalších specifických dokumentů a studií. Významné investice do produkce nových znalostí, zvýšeni kvality lidských zdrojů a propojovaní výzkumné a podnikové sféry v souladu s konceptem inteligentní specializace. Těmito kroky se urychlí strukturální posun České republiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní síle, využívaní špičkových technologii, produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací a konkurenční výhody českých firem.

Věcné prioritní osy OP VVV

PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) – zaměřena na dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků

PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF) – zaměřena na zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách

PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

   Od 1.9.2016 realizuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje individuální projekt z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Název projektu:  Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000198

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt:  30 722 717,18 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná):    36 měsíců

Začátek: 1. 9. 2016

Konec:  31. 08. 2019

 

 

 

 

 

Podrobnější informace o realizaci naleznete v sekci Projekty ESIF.

 

Oblast Evropského sociálního fondu

Za velmi významnou část našich aktivit považujeme zapojení CCV Pk do individuálních a grantových projektů ESF. V rámci pomoci z ESF je pro nás nejvýznamnější Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho priorita č.1 Počáteční vzdělávání.  Z jednotlivých opatření této priority jsou pak pro nás rozhodující hlavní oblasti podpory:

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacícm potřebami

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Všechny tři oblasti podpory jsou cíleny ke zkvalitnění vzdělávání na školách a ve školských zařízeních, zlepšení příležitostí ve vzdělávání pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, propojování počátečního a dalšího vzdělávání, vytvoření systému dalšího profesního vzdělávání, zejména zkvalitnění nabídky a zpřístupnění této formy vzdělávání v mimoškolských vzdělávacích zařízeních.

Udržitelnost projektů – akce na zakázku

V rámci udržitelnosti projektů nabízíme školám a školským zařízením vzdělávací programy, které byly vytvořeny a pilotně ověřeny v průběhu realizace jednotlivých projektů. Obsah vzdělávacích programů byl inovován na základě evaluace účastníků programů a je v souladu s potřebami a požadavky praxe škol. Vzdělávací programy nabízí CCV Pardubice jako akce na zakázku pro školy a školská zařízení Pardubického kraje. Akce na zakázku probíhají přímo na škole, která si daný program objedná. Akci na zakázku lze objednat také jako akci pro více spolupracujících škol. V tom případě akce proběhne dle dohody na jedné z partnerských škol a zúčastní se jí pracovníci všech zainteresovaných škol. V případě objednávky akce na zakázku pro spolupracující školy je třeba kontaktovat garanta udržitelnosti a ověřit si maximální kapacitu účastníků na programu, který je předmětem objednávky. Cena programu je stanovena dohodou dle počtu přihlášených účastníků. Jednotlivé programy jsou také zařazovány do nabídky jako otevřené semináře a mohou je využít zájemci z různých škol.

CCV Pk ukončilo realizaci těchto projektů ESF:

Cesty od tradiční školy k učící se organizaci aneb měníme sebe, měníme školu

Název projektu:  Cesty od tradiční školy k učící se organizaci aneb měníme sebe, měníme školu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.12/01.0009

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: 11 727 086  Kč  

Doba realizace projektu (plánovaná): 34 měsíců

Začátek: 01. 12. 2008

Konec: 30. 09. 2011

Leaderem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Název projektu:  Leaderem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/08.0220

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: 18 844 847,03  Kč

Výše finančních prostředků poskytnutých pro CCV Pk (partnerství  s finanční spoluúčastí):2 600 000 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 36 měsíců

Začátek:12. 8. 2009

Konec: 31. 07. 2012

Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro zástupce místní správy a samosprávy – Tvorba vzdělávacích programů 

Název projektu:  Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro zástupce místní správy a samosprávy – Tvorba vzdělávacích programů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/01.0039

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: 2 258 280,77 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 22 měsíců

Začátek:1. 9. 2010

Konec: 30. 06. 2012

Zavedení systému školských logopedických služeb v Pardubickém kraji

Název projektu:  Zavedení systému školských logopedických služeb v Pardubickém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.13/ 03.0011 

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: 8 304 067,44 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 20 měsíců

Začátek:1. 10. 2010

Konec: 31. 05. 2012

Kompetence učitele mateřské školy

Název projektu:  Kompetence učitele mateřské školy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.12/04.0002

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: 3 517 706,10 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 18 měsíců

Začátek:1. 7. 2011

Konec: 31. 12. 2012

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele

Název projektu:  Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.12/04.0003

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: 3 783 575,07  Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 18 měsíců

Začátek:1. 7. 2011

Konec: 31. 12. 2012

Cesta kvality - rozvoj profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu: Cesta kvality - rozvoj profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.46/02.0029

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt:   3 128 536,36 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 21  měsíců

Začátek:1. 4. 2013

Konec: 31. 12. 2014

VZDĚLÁVÁNÍ-INSPIRACE-KOOPERACE-cesta k odbornému růstu pedagoga

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ-INSPIRACE-KOOPERACE-cesta k odbornému růstu pedagoga

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.46/02.0031

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: 4 456 801 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 21  měsíců

Začátek:1. 4. 2013

Konec: 31. 12. 2014

Vzděláváním pedagogů k rozvoji školy

Název projektu: Vzděláváním pedagogů k rozvoji školy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0065

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt:   4 236 723,16 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 12 měsíců

Začátek:1. 7. 2014

Konec: 30. 6. 2015