Aktuality

04. 01. 2018 Logopedická prevence v praxi - celostátní setkání

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci - Logopedická prevence v praxi - celostátní setkání,která je doporučena pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ.

Podrobnosti najdete ve sekci Ke stažení.

 

Leona Mašková

Michaela Boková

garanti setkání

03. 01. 2018 Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga bude zahájeno v lednu 2018.

Kurz už je plně obsazen a nepřijímáme žádné přihlášky!

Podrobnosti  a rozpis jednotlivých přednášek naleznete v sekci ke stažení.

Další kurz plánujeme otevírat v září 2018.

 

Bc. Michaela Mzyková

Leona Mašková

garanti studia

Europass

O organizaci

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje

Zastupitelstvo Pardubického kraje zřídilo k 1. lednu 2006 příspěvkovou organizaci Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Název: Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Adresa: Pardubice, Mozartova 449, 530 09
Zřizovatel: Pardubický kraj
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 75061074

STRUKTURA ORGANIZACE

Ředitelství:

Pardubice, Mozartova 449, 530 09
Telefon: 466 301 173, 466 536 530, 734 578 696

Odloučené pracoviště:

Špindlerova 1167, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 465 529 669

Kontakt

Webové stránky: http://www.ccvpardubice.cz
Elektronická pošta: info@ccvpardubice.cz

HLAVNÍ ČINNOST

CCV Pk byla zřízena za účelem poskytování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení podle § 115 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a celoživotního vzdělávání – pořádání odborných kurzů, školení, vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

Hlavním cílem CCV Pk je organizovat a poskytovat především v rámci Pardubického kraje systematickou, komplexní a vzájemně koordinovanou nabídku celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. CCV Pk pomáhá školám a školským zařízením v regionu Pardubického kraje plnit výchovně vzdělávací úkoly a současně podporuje a rozšiřuje příležitosti občanům Pk pro získávání znalostí a dovedností, podporuje rozvoj celoživotního vzdělávání a přispívá tak nejenom k rozvoji vzdělávání, ale i ke zvýšeníí zaměstnatelnosti obyvatel kraje. Při naší činnosti chceme úzce spolupracovat se sociálními partnery a všemi zainteresovanými orgány a organizacemi. Současně považujeme za významné, aby byly připravovány i takové projekty, které umožní čerpat prostředky z evropských strukturálních fondů (ESF). Využití prostředků ESF považujeme za významnou podporu rozvoje celého regionu. Za velmi důležitou skutečnost považujeme, aby vzdělávací potřeby v oblasti DVPP a celoživotního vzdělávání byly nabízeny ve všech částech a místech Pk.

Hlavní směry činnosti CCV Pk:

  • Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) a koncepce.
  • Oblast Evropského sociálního fondu (dále jen ESF)
  • Regionální konzultační centrum Pardubice

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

V této oblasti navazujeme na čtyřletou tradici bývalého Pedagogického centra Pardubice. V souladu s ustanovením § 115 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zajišťujeme realizaci akreditovaných vzdělávacích programů, které nabízíme formou Programové nabídky dvakrát ročně. Vzdělávací akce uskutečňujeme v Pardubicích a v dalších okresních regionech v Ústí nad Orlicí, Chrudimi a Svitavách. Kromě pravidelné nabídky realizujeme také akce na klíč pro celé pedagogické sbory.

Učitelé patří k profesi, pro kterou je celoživotní vzdělávání naprosto nezbytné. Bez soustavného prohlubování odborných znalostí a zkušeností učitelů a zvyšování kvality jejich práce by systém vzdělávání nemohl efektivně fungovat. Cílem činnosti CCV Pk je zajištění nabídky vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zřízení. Která bude vyvážená z hlediska rozmanitosti obsahu i forem. Nabídka musí reagovat na přímé požadavky a potřeby učitelů, musí zohledňovat postřehy České školní inspekce, požadavky KÚ, zřizovatelů i státní priority. Z hlediska formy se jedná o akce jednorázové i dlouhodobé,  kurzy, semináře a workshopy. Vzdělávací programy musí vést nejenom k získávání nových poznatků, ale i k osvojení nových forem výuky, k seznámení s metodikou výuky, s využitím nových prvků zejména ICT technologií ve výuce. Významnou roli sehrává CCV Pk  při aplikaci rámcových vzdělávacích programů a vytváření a ověřování ŠVP do praxe škol a při přípravě nové maturity.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CCV Pk zaměřuje své činnosti na další vzdělávání ostatních profesních skupin pracovníků. Zaměření seminářů a kurzů musí být připravováno v souladu s měnícími se potřebami trhu práce a musí být orientovány na nové kompetence – schopnost samostatně řešit problémy, umět pracovat v týmu nebo ho vést, přizpůsobovat svoji práci požadavkům firmy nebo klientů, nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí.

Další vzdělávací programy mohou být připravovány i podle konkrétních požadavků firem či institucí, které budou mít zájem na rozšíření znalostí a dovedností svých zaměstnanců, na zvýšení jejich odbornosti nebo jejich přípravu pro práci v řídící funkci.

Naším cílem je rozvíjet celoživotní vzdělávání v souladu s potřebami Pardubického kraje. Proto budeme nabídku v oblasti dalšího profesního vzdělávání zaměřovat na nové vzdělávací programy orientované na rozvoj klíčových kompetencí, rozvíjení osobnosti člověka, jeho schopností, znalostí a dovedností.