Aktuality

13. 09. 2018 Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Studium pro asistenty pedagoga bude zahájeno 15. září 2018.

Podrobnosti  a rozpis jednotlivých přednášek naleznete v sekci ke stažení.

Další studium budeme otevírat v lednu 2019.

Vyplněné a podepsané přihlášky na kurz od ledna posílejte na mail: mzykova@ccvpardubice.cz

 

Bc. Michaela Mzyková

garant studia

31. 05. 2018 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Na podzim 2018 plánujeme otevřít rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Podrobnosti včetně přihlášky naleznete v sekci ke stažení.

 

Leona Mašková

garant studia

Europass

O organizaci

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje

Zastupitelstvo Pardubického kraje zřídilo k 1. lednu 2006 příspěvkovou organizaci Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Název: Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Adresa: Pardubice, Mozartova 449, 530 09
Zřizovatel: Pardubický kraj
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 75061074

Datová schránka: fgjkgy9

STRUKTURA ORGANIZACE

Ředitelství:

Pardubice, Mozartova 449, 530 09
Telefon: 466 301 173, 466 536 530, 734 578 696

Odloučené pracoviště:

Špindlerova 1167, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 465 529 669

Kontakt

Webové stránky: http://www.ccvpardubice.cz
Elektronická pošta: info@ccvpardubice.cz

HLAVNÍ ČINNOST

CCV Pk byla zřízena za účelem poskytování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení podle § 115 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a celoživotního vzdělávání – pořádání odborných kurzů, školení, vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

Hlavním cílem CCV Pk je organizovat a poskytovat především v rámci Pardubického kraje systematickou, komplexní a vzájemně koordinovanou nabídku celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. CCV Pk pomáhá školám a školským zařízením v regionu Pardubického kraje plnit výchovně vzdělávací úkoly a současně podporuje a rozšiřuje příležitosti občanům Pk pro získávání znalostí a dovedností, podporuje rozvoj celoživotního vzdělávání a přispívá tak nejenom k rozvoji vzdělávání, ale i ke zvýšeníí zaměstnatelnosti obyvatel kraje. Při naší činnosti chceme úzce spolupracovat se sociálními partnery a všemi zainteresovanými orgány a organizacemi. Současně považujeme za významné, aby byly připravovány i takové projekty, které umožní čerpat prostředky z evropských strukturálních fondů (ESF). Využití prostředků ESF považujeme za významnou podporu rozvoje celého regionu. Za velmi důležitou skutečnost považujeme, aby vzdělávací potřeby v oblasti DVPP a celoživotního vzdělávání byly nabízeny ve všech částech a místech Pk.

Hlavní směry činnosti CCV Pk:

  • Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) a koncepce.
  • Oblast Evropského sociálního fondu (dále jen ESF)
  • Regionální konzultační centrum Pardubice

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

V této oblasti navazujeme na čtyřletou tradici bývalého Pedagogického centra Pardubice. V souladu s ustanovením § 115 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zajišťujeme realizaci akreditovaných vzdělávacích programů, které nabízíme formou Programové nabídky dvakrát ročně. Vzdělávací akce uskutečňujeme v Pardubicích a v dalších okresních regionech v Ústí nad Orlicí, Chrudimi a Svitavách. Kromě pravidelné nabídky realizujeme také akce na klíč pro celé pedagogické sbory.

Učitelé patří k profesi, pro kterou je celoživotní vzdělávání naprosto nezbytné. Bez soustavného prohlubování odborných znalostí a zkušeností učitelů a zvyšování kvality jejich práce by systém vzdělávání nemohl efektivně fungovat. Cílem činnosti CCV Pk je zajištění nabídky vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zřízení. Která bude vyvážená z hlediska rozmanitosti obsahu i forem. Nabídka musí reagovat na přímé požadavky a potřeby učitelů, musí zohledňovat postřehy České školní inspekce, požadavky KÚ, zřizovatelů i státní priority. Z hlediska formy se jedná o akce jednorázové i dlouhodobé,  kurzy, semináře a workshopy. Vzdělávací programy musí vést nejenom k získávání nových poznatků, ale i k osvojení nových forem výuky, k seznámení s metodikou výuky, s využitím nových prvků zejména ICT technologií ve výuce. Významnou roli sehrává CCV Pk  při aplikaci rámcových vzdělávacích programů a vytváření a ověřování ŠVP do praxe škol a při přípravě nové maturity.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CCV Pk zaměřuje své činnosti na další vzdělávání ostatních profesních skupin pracovníků. Zaměření seminářů a kurzů musí být připravováno v souladu s měnícími se potřebami trhu práce a musí být orientovány na nové kompetence – schopnost samostatně řešit problémy, umět pracovat v týmu nebo ho vést, přizpůsobovat svoji práci požadavkům firmy nebo klientů, nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí.

Další vzdělávací programy mohou být připravovány i podle konkrétních požadavků firem či institucí, které budou mít zájem na rozšíření znalostí a dovedností svých zaměstnanců, na zvýšení jejich odbornosti nebo jejich přípravu pro práci v řídící funkci.

Naším cílem je rozvíjet celoživotní vzdělávání v souladu s potřebami Pardubického kraje. Proto budeme nabídku v oblasti dalšího profesního vzdělávání zaměřovat na nové vzdělávací programy orientované na rozvoj klíčových kompetencí, rozvíjení osobnosti člověka, jeho schopností, znalostí a dovedností.