Projekty

Aktuality

19. 02. 2018 Výběrové řízení

19. 2. 2018 Ředitelka Centra celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

1. KARIÉROVÝ PORADCE

2. ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE

Podobné informace k výběrovému řízení jsou uvedeny pod odkazem „KE STAŽENÍ“ → v dokumentu „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KARIÉROVÝ PORADCE“ a „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK“.

30. 01. 2018 Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga bylo zahájeno v lednu 2018.

Kurz už je plně obsazen a nepřijímáme žádné přihlášky!

 

Další kurz plánujeme otevírat v září 2018.

Podrobnosti  a rozpis jednotlivých přednášek naleznete v sekci ke stažení.

 

Bc. Michaela Mzyková

Leona Mašková

garanti studia

Europass

ESIF projekty

Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Od 1.9.2016 realizuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje individuální projekt z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu: Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Registrační číslo:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000198

Výše podpory:  30 722 717,18 Kč

Projekt je zaměřen na nastavení pozitivních podmínek pro vzdělávání všech žáků tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opatření, nezbytných pro zajištění vzdělávacích potřeb každého žáka, bylo možné vzdělávání uskutečňovat přednostně v hlavním vzdělávacím proudu.

Současně je projekt zaměřen na vybudování sítě škol ve 4 oblastech Pardubického kraje, ve kterých bude zaveden systém reflektující  požadavky na společné vzdělávání a bude vytvořen tým vyškolených pracovníků, kteří budou schopni poskytnout metodickou pomoc dalším školám v nejbližším spádovém regionu i po ukončení realizace projektu.

Zároveň cílí na posílení motivace pedagogických pracovníků k práci s touto cílovou skupinou a zvýšení porozumění veřejnosti.

Projekt je realizován ve spolupráci s Pardubickým krajem a 12 základními školami v Pardubickém kraji. Pardubický kraj a ZŠ Pardubice - Npor. Eliáše 344 jsou partnery bez finančního příspěvku, 11 základních škol je zapojeno jako spolupracující škola zejména s ohledem na snížení administrativní zátěže pracovníků základních škol. Školy zařazené do projektu a Pardubický kraj se na přípravě projektu aktivně podíleli, na společné pracovní schůzce byl zmapován stav připravenosti jednotlivých základních škol ke společnému vzdělávání a byly navrženy konkrétní aktivity, které v konečném důsledku posunou týmy těchto škol směrem ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a zvýší kompetence pedagogů v oblasti práce s žáky s potřebou podpůrných opatření.

Přehled realizace do 30.6.2017:

  •   Rozvoj ŠPP a podpora školních asistentů                   

Ve školním roce působil na 7 základních školách školní psycholog, na 1 ZŠ speciální pedagog a 10 základních školách školní asistenti. Pracují pod supervizí Pedagogicko - psychologických poraden.

  •  Rozvoj pracovníků ve vzdělávání -  DVPP , metodická podpora a supervize.

Prostřednictvím kurzů DVPP, metodických setkání a metodických poraden bylo podpořeno více než 500 pedagogů základních škol.

  • Kluby a kroužky , doučování žáků

- Ve školním roce 2016/17 na zapojených základních školách pracovalo 110 neformálních klubů zaměřených na doučování žáků a celkem 64 zájmových kroužků.

- Aktivita průvodců - starších kamarádů. Průvodci (studenti SŠ) vedou pod odborným dohledem doučovací aktivity pro žáky ZŠ.

Ve školním roce 2016/17 povedlo vytvořit 3 tyto aktivity, setkání probíhají s četností 1 x měsíčně.