ESIF

Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Od 1.9.2016 realizuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje individuální projekt z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu: Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Registrační číslo:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000198

Výše podpory:  30 722 717,18 Kč

Projekt je zaměřen na nastavení pozitivních podmínek pro vzdělávání všech žáků tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opatření, nezbytných pro zajištění vzdělávacích potřeb každého žáka, bylo možné vzdělávání uskutečňovat přednostně v hlavním vzdělávacím proudu.

Současně je projekt zaměřen na vybudování sítě škol ve 4 oblastech Pardubického kraje, ve kterých bude zaveden systém reflektující  požadavky na společné vzdělávání a bude vytvořen tým vyškolených pracovníků, kteří budou schopni poskytnout metodickou pomoc dalším školám v nejbližším spádovém regionu i po ukončení realizace projektu.

Zároveň cílí na posílení motivace pedagogických pracovníků k práci s touto cílovou skupinou a zvýšení porozumění veřejnosti.

Projekt je realizován ve spolupráci s Pardubickým krajem a 12 základními školami v Pardubickém kraji. Pardubický kraj a ZŠ Pardubice - Npor. Eliáše 344 jsou partnery bez finančního příspěvku, 11 základních škol je zapojeno jako spolupracující škola zejména s ohledem na snížení administrativní zátěže pracovníků základních škol. Školy zařazené do projektu a Pardubický kraj se na přípravě projektu aktivně podíleli, na společné pracovní schůzce byl zmapován stav připravenosti jednotlivých základních škol ke společnému vzdělávání a byly navrženy konkrétní aktivity, které v konečném důsledku posunou týmy těchto škol směrem ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a zvýší kompetence pedagogů v oblasti práce s žáky s potřebou podpůrných opatření.

Přehled realizace do 30.6.2017:

 •   Rozvoj ŠPP a podpora školních asistentů                   

Ve školním roce působil na 7 základních školách školní psycholog, na 1 ZŠ speciální pedagog a 10 základních školách školní asistenti. Pracují pod supervizí Pedagogicko - psychologických poraden.

 •  Rozvoj pracovníků ve vzdělávání -  DVPP , metodická podpora a supervize.

Prostřednictvím kurzů DVPP, metodických setkání a metodických poraden bylo podpořeno více než 500 pedagogů základních škol.

 • Kluby a kroužky , doučování žáků

- Ve školním roce 2016/17 na zapojených základních školách pracovalo 110 neformálních klubů zaměřených na doučování žáků a celkem 64 zájmových kroužků.

- Aktivita průvodců - starších kamarádů. Průvodci (studenti SŠ) vedou pod odborným dohledem doučovací aktivity pro žáky ZŠ.

Ve školním roce 2016/17 povedlo vytvořit 3 tyto aktivity, setkání probíhají s četností 1 x měsíčně.

Realizace ve školním roce 2017/2018:

 

 • Rozvoj ŠPP a podpora školních asistentů - na 6 ZŠ působí školní psycholog, na 2 ZŠ speciální pedagog a na 10 ZŠ působí celkem 17 školních asistentů.
  Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - na každé ZŠ probíhají metodické poradny, metodická setkání a DVPP zaměřené  na osobnostně sociální rozvoj pedagogů. Pro zájemce ze všech škol byl uspořádán kurz reedukace SPU, kurz logopedické prevence a seminář k problematice ADHD.
 • Kluby a kroužky na školách, doučování - pokračuje realizace doučování na jednotlivých ZŠ dle potřeb žáků, žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky zaměřené na rozvoj kompetencí.
 • Pokračuje aktivita staší kamarád - průvodce, která je zaměřena na vrstevnické učení a vedou ji studenti SŠ.

  Přehled realizace do 30.6.2018:

 • Rozvoj ŠPP a podpora školních asistentů - pokračuje podpora ŠPP, pedagogů, speciálních pedagogů a školních asistent.

 • Prevence školní neúspěšnosti - Rozvoj pedagogických pracovníků - DVPP, metodická podpora a supervize - realizováno 11 metodických setkání, 11 metodických poraden a 15 seminářů v prostředí ZŠ. Podpořeno bylo více než 500 pedagogů ZŠ.

 • Kurzy a semináře společné pro pedagogy všech zapojených ZŠ a stáže v ZŠ aplikující program Začít spolu - touto formou bylo podpořeno 99 pedagogů

 • Prevence školní neúspěšnosti - podpora dětí a žáků - v zapojených ZŠ pracovalo 110 neformálních klubů zaměřených na doučování a 65 zájmových kroužků. Na 1 ZŠ probíhá aktivita průvodců - starších kamarádů.

 •