Projekty

Aktuality

30. 01. 2018 Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga bylo zahájeno v lednu 2018.

Kurz už je plně obsazen a není možné se do něj hlásit!

 

Další kurz plánujeme otevírat v září 2018.

Podrobnosti  a rozpis jednotlivých přednášek naleznete v sekci ke stažení.

 

Bc. Michaela Mzyková

Leona Mašková

garanti studia

Europass

Aktuální informace o projektech

Programové období 2014-2020

Evropské strukturální a investiční fondy

Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Fondy Evropské unie zahrnují celou škálu nástrojů finanční pomoci. Slouží především k  podpoře hospodářského růstu členských zemí EU a  snižování sociálních a ekonomických nerovností mezi státy a regiony (tzv. politika soudržnosti). V programovém období 2014–2020 jsou v České republice nastavena společná pravidla pro pět fondů, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESI).

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). 

Co je cílem OP VVV

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Na co se OP VVV zaměřuje?

  • OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání.
  • OP VVV by také měl snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce.
  • OP VVV podporuje zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

Podrobněji o OP VVV

Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který kvalifikovaná pracovní síla představuje klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému naší země. Oblasti intervencí OP VVV proto zahrnují:

a. Podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání.

b. Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce.

c. Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.

Identifikace problémů a potřeb ČR v oblastech výzkumu a vzdělávání, stejně jako navazující definice specifických cílů pro OP VVV, je v klíčových bodech syntézou výsledků problémových analýz základních strategických dokumentů ČR doplněných řadou dalších specifických dokumentů a studií. Významné investice do produkce nových znalostí, zvýšeni kvality lidských zdrojů a propojovaní výzkumné a podnikové sféry v souladu s konceptem inteligentní specializace. Těmito kroky se urychlí strukturální posun České republiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní síle, využívaní špičkových technologii, produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací a konkurenční výhody českých firem.

Věcné prioritní osy OP VVV

PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) – zaměřena na dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků

PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF) – zaměřena na zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách

PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

   Od 1.9.2016 realizuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje individuální projekt z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Název projektu:  Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000198

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt:  30 722 717,18 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná):    36 měsíců

Začátek: 1. 9. 2016

Konec:  31. 08. 2019

 

 

 

 

 

Podrobnější informace o realizaci naleznete v sekci Projekty ESIF.

 

Oblast Evropského sociálního fondu

Za velmi významnou část našich aktivit považujeme zapojení CCV Pk do individuálních a grantových projektů ESF. V rámci pomoci z ESF je pro nás nejvýznamnější Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho priorita č.1 Počáteční vzdělávání.  Z jednotlivých opatření této priority jsou pak pro nás rozhodující hlavní oblasti podpory:

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacícm potřebami

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Všechny tři oblasti podpory jsou cíleny ke zkvalitnění vzdělávání na školách a ve školských zařízeních, zlepšení příležitostí ve vzdělávání pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, propojování počátečního a dalšího vzdělávání, vytvoření systému dalšího profesního vzdělávání, zejména zkvalitnění nabídky a zpřístupnění této formy vzdělávání v mimoškolských vzdělávacích zařízeních.

Udržitelnost projektů – akce na zakázku

V rámci udržitelnosti projektů nabízíme školám a školským zařízením vzdělávací programy, které byly vytvořeny a pilotně ověřeny v průběhu realizace jednotlivých projektů. Obsah vzdělávacích programů byl inovován na základě evaluace účastníků programů a je v souladu s potřebami a požadavky praxe škol. Vzdělávací programy nabízí CCV Pardubice jako akce na zakázku pro školy a školská zařízení Pardubického kraje. Akce na zakázku probíhají přímo na škole, která si daný program objedná. Akci na zakázku lze objednat také jako akci pro více spolupracujících škol. V tom případě akce proběhne dle dohody na jedné z partnerských škol a zúčastní se jí pracovníci všech zainteresovaných škol. V případě objednávky akce na zakázku pro spolupracující školy je třeba kontaktovat garanta udržitelnosti a ověřit si maximální kapacitu účastníků na programu, který je předmětem objednávky. Cena programu je stanovena dohodou dle počtu přihlášených účastníků. Jednotlivé programy jsou také zařazovány do nabídky jako otevřené semináře a mohou je využít zájemci z různých škol.

CCV Pk ukončilo realizaci těchto projektů ESF:

Cesty od tradiční školy k učící se organizaci aneb měníme sebe, měníme školu

Název projektu:  Cesty od tradiční školy k učící se organizaci aneb měníme sebe, měníme školu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.12/01.0009

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: 11 727 086  Kč  

Doba realizace projektu (plánovaná): 34 měsíců

Začátek: 01. 12. 2008

Konec: 30. 09. 2011

Leaderem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Název projektu:  Leaderem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/08.0220

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: 18 844 847,03  Kč

Výše finančních prostředků poskytnutých pro CCV Pk (partnerství  s finanční spoluúčastí):2 600 000 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 36 měsíců

Začátek:12. 8. 2009

Konec: 31. 07. 2012

Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro zástupce místní správy a samosprávy – Tvorba vzdělávacích programů 

Název projektu:  Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro zástupce místní správy a samosprávy – Tvorba vzdělávacích programů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/01.0039

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: 2 258 280,77 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 22 měsíců

Začátek:1. 9. 2010

Konec: 30. 06. 2012

Zavedení systému školských logopedických služeb v Pardubickém kraji

Název projektu:  Zavedení systému školských logopedických služeb v Pardubickém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.13/ 03.0011 

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: 8 304 067,44 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 20 měsíců

Začátek:1. 10. 2010

Konec: 31. 05. 2012

Kompetence učitele mateřské školy

Název projektu:  Kompetence učitele mateřské školy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.12/04.0002

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: 3 517 706,10 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 18 měsíců

Začátek:1. 7. 2011

Konec: 31. 12. 2012

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele

Název projektu:  Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.12/04.0003

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: 3 783 575,07  Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 18 měsíců

Začátek:1. 7. 2011

Konec: 31. 12. 2012

Cesta kvality - rozvoj profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu: Cesta kvality - rozvoj profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.46/02.0029

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt:   3 128 536,36 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 21  měsíců

Začátek:1. 4. 2013

Konec: 31. 12. 2014

VZDĚLÁVÁNÍ-INSPIRACE-KOOPERACE-cesta k odbornému růstu pedagoga

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ-INSPIRACE-KOOPERACE-cesta k odbornému růstu pedagoga

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.46/02.0031

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt: 4 456 801 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 21  měsíců

Začátek:1. 4. 2013

Konec: 31. 12. 2014

Vzděláváním pedagogů k rozvoji školy

Název projektu: Vzděláváním pedagogů k rozvoji školy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0065

Výše finančních prostředků poskytnutých na projekt:   4 236 723,16 Kč

Doba realizace projektu (plánovaná): 12 měsíců

Začátek:1. 7. 2014

Konec: 30. 6. 2015